The list of those killed in the 1905 Odessa pogrom

GАОО, F. 39, оp.5, d.118, p. 323—344.  27 October 10 Kheshvan

1775 BROVER Khuna Itskovich 20
1776 BUBIS Gersh Peisakhovich 46
1539 BLANK Ester Nusinova 52
1777 BORSHCHIK Shoel Solomonovich 21
1778 BALANOVSKI Ful Ikhelevich 46 colonist
1779 BRANDZUL Yankel Kelmanovich 54
1770 ATT Berko Shmulevich 4 killed 22 October
1538 ANGELOVICH Khana Faiveleva 27 killed 22 October
1771 ATLAS Shmul Srulevich 19
1772 AIZENMAN Shmul Shakhnovich 20
1773 APTEIKAR Ios-Shmul Ioel-Gershov 30
1774 ARONIKH Gdal Ioina Leibovich 39
1780 BELIK Motel Moiseevich 18
1781 BELYAVSKI Khaim Benyaminovich 18
1782 BERDICHEVSKI Urtsya Meilakhov 65 Kruty
1783 BALIK Leizer-Leib Elya-Geirov 19 Iartori
1784 BIRMAN Mordko-Abram Moishe-Ioselev Berdichev
1540 BOGOMOLNAYA Perla 16
1785 BRONSHTEIN Aba Pinkhas-Kivov 54
1786 BREITMAN Yakov 24
1787 BORSHCH Zalman Aronov 19 colonist
1788 BERMAN Khaskel Berkov 35
1789 BORSHCH Nukhil Aronov 23 colonist
1790 BOSAKOV Ber Duvidov 9 son of farmer colonist
1791 BERSHADSKI Burekh Shulimov 70
1792 BROMEKER Isaak Leibov 22
1793 BAIBILENKO Refuel Afanov 19
1794 BOGANOV Srul Moshkov 35
1795 VORONOVITSKI Itsek Ioilovich 57
1796 VINOGRAD Meer Leib Yudkovich 42
1797 VARYYAT? Moishe 45
1798 VAIDABER Leib Avrum-Itskovich 21
1799 VOLODARSKI Yankel Leibov 65
1800 VUBERMAN Itsek Shlemov 25
1801 VIRNIK Gersh Khaimov 58
1802 VANNER Leizer Khaim 26
1803 VULFSON Iosif Elevich 51
1804 VYSOTSKI Lev Viktorovich 26 teacher
1541 VAINBERG Liba no age recorded on the list of the dead
1542 VARSHAVSKAYA Rivka Avrumova 40
1805 VEITSMAN Khaim-Khaikel Avrum-Zusev 35
1806 VEITSMAN Avrum Moishev 58
1807 VAINSHTEIN Shmul Leibov 45
1808 VAKSMAN Mordko Niselev 55
1809 VARSHAVSKI Shulim-Leizer Nusinov 40
1810 VAISBERG Simkha Gershkov 28
1811 VEITSMAN Naum 13
1543 VAINGURT Elena Isaakovna 2 ½
1812 VEITSMAN Yakov Abramov 20
1813 GRINBERG Favel Nakhmanov 22
1814 GONIKBERG Ioizen Shmul-Aronovich 64
1815 GOIKHMAN Shlema Gershov 45
1816 GELMAN Shaya Shlemov 25
1817 GOLDSHTEIN Idel-Leib Shaya-Leizerov 18
1818 GROISMAN Samuil Shimonov 22
1819 GEFEN Levi-Itskhok Mikhelev 68
1820 GURALNIK Nisen Mordkov 18
1821 GRINBERG Zaivel Simonov 56 farmer colonist
1822 GERSHGORN Shmul Froimov 54
1823 GURFAIN Isaak Sergeev 48
1824 GELBAKH Sender-Itsek Leizerov 21
1825 GITIN Girsh Lipmanov 20
1544 GRINBERG Sosya Aronovna colonist
1826 GABER Moishe Elev 32
1827 GILMAN Elya 25
1828 GURALNIK Ios Shmulev 18
1829 GRINBERG Yakov Fishelev 58
1830 GALBERSHTADT Shoel Aronov 21
1831 GOLDSHPINER Yankel Davidov 17
1832 GOFENGENDLER Gersh Bentsionov 18
1833 GOLYAK Luzer Duvidovich 36
1834 GELLER Mordko Ekhielevich 27
1835 GOLINSKI Volf Moshkovich 46
1836 GOFMAN David Osinov 56
1837 GELLER David Berkovich 25
1838 GROISMAN Bentsion Moiseev 35
1839 GOLDENBERG Motel Gershkovich 23
1840 DAVIDOVICH Leib Matusov 40
1841 DORIN Berel Motev 31
1842 DYKHOVYCHNI Khaim Leib-Itskov 47
1843 DAVIDOVICH Mishel Leibov 22
1844 DAICH Duvid 35 Dubensk
1845 DASHEV Velivel 42 Bratslav
1846 ZATULOVSKI Shmul Zakharev 32
1847 ZATULSKI Pinkhus 22
1848 ZELTSER Iser Faivelev 11½
1545 ZELTSER Reiza Yankel-Volfovna 30
1849 IOFIN Moishe Vulfov 72
1546 IOFIN Leya Moisheva 23
1850 IONKIS Gersh Gdalev 59
1851 KOTLYARSKI Kushel Aronovich 71
1852 KNAFEL Moishe Geinakhovich 44
1853 KOMAROV Borukh Abramov 27
1854 KRIMNUZ Ios Gershkovich 19
1855 KAPLUN Avrum Usherov 48
1856 KRUGLYAK Shaya Itskov 48
1857 KALANSKI Elya Moshkov 21
1858 KAPLAN Gersh Gershov 32
1859 KREIMERMAN Abram-Leib Gershkov 38
1860 KOFMAN Shmil Yankelev 58
1547 KOLDITSKAYA Sura Leibov 18
1861 KOVAL Avrum Elya-Volfov 33
1862 KAPLAN Ber Rakhmil-Leibov 20
1548 KLOPER Perlya Davidova 37
1549 KAPLAN Khaya about 60
1863 KAPLAN Khaim Shlema
1864 KAPLUN Ios Yankelev 17
1865 KOMELFELD Duvid Shaevich 29
1866 KUPERBERG Vigdor Moishe-Khaimov 60
1867 KOZODOI Shulim Beinishev 21
1868 KOMAROV Avrum 56
1869 KRASNER-SHILMAN Mikhel Leibov 21
1870 KOFMAN Khaim Ioinovich 21
1871 KRICHEVSKI Gersh Khaikelev 19
1872 LIVSHITS Shmul Aronov 42
1873 LEIFER Srul-Gersh Itsek-Leibov 22
1874 LANDA Itsek Iosiov 30 Kovel
1875 LAZEBNIK Leizer-Zaivel Gershunov 55
1550 LOSVA Khana Gershova 62 Boguslav
1876 LYASHKEVICH Itsek-Moishe Duvidov 20
1877 LEVITIN Moishe 26
1878 LEIBZON Ikhiel 24
1879 LEVENSHTAM Aleksandr Evseevich 21 student
1880 LIPSKI Shmul Moishev 20
1881 LEV Leib Tsalelev 20
1882 LESHCHINSKI Isaak Abramov 33
1883 LEBEDINSKI Mordko Berkov 21
1884 LYUBOCHINSKI Avrum Shlemov 20
1885 LEVIT Berko Manikovich 39
1886 MENYUK Berko Shmul-Nisonov 36
1887 MOKHER Isaak Aronov 25
1888 MANKOVSKI Moishe Idelev 19
1551 MOSHKOVICH Sura Meerova 65
1889 MOGILEVSKI Nusen Yudkov 36
1890 MEKLER Tsadik-Volf Izrail Movshov 20
1891 MASYUKOV Abram Isaakovich 36 private reserve soldier
1552 MAFTUL Brana Leib-Berkova 9
1892 MEN Alter-Bentsion Leibovich 28
1893 MAKOGON Shmul Mordkov 55
1553 MILMAN Mintsya 40
1894 MONASTYRSKI Noikh Froimov 22
1895 MANDEL Leib Yankelev 21
1896 MARENOVSKI David Moiseev 25
1897 MORDYKHOVICH Yankel Yuda-Itskhokov 46
1898 MILMAN Aron-Usher 46
1899 MLINARIS Iosif-Khaim Arevich 32
1900 NUGER Bentsion Khaim Volfov 20
1901 NESUKHOVITSKI Moishe Iosifov 28
1902 NEMIROVSKI Yankel Moishev 15
1560 KORSUNSKAYA Sluva Duvidovna, about 35, wife KORSUNSKAYA Leiba
1903 NIZHNIK Volf-Avrum Yakovlev 19
1904 GALBURT Dovid Leib Abramov 21
1905 SHVARTSMAN Vigdor Abramovich 65
1906 SHVARTSMAN Itsko Volf Vigdorov 23
1907 PARCHIK Abram 41
1908 KHALFEN Khuna Iosifov 33
1909 AVARBA Mendal Aronov 28
1910 ESTERKIND Khatskel Yuda-Berkov 26
1911 DROBINSKI Mendel Abramov 42
1912 MIKHMAN Khaim Ikeliovich 53
1913 AZIYA Meer Ioinovich 59
1914 GUBIS Ruvin Mordko Avrumovich 18
1915 GELMAN Efoim-Menash Zusev 2 years 5 months
1916 LUZER 35
1934 NIZHNIK Yankel Gershunov 53
1940 OKONIK Gersh Leizerov 44
1941 OKONIK Mikhel Leizerov 55
1942 ORTENBERG Aron Shakhnovich 40
1943 OFMAN Peisakh Gersh-Meilakhov 28
1944 POLISHKES Berka Gershunovich 28
1561 PUSTILNIK Gitelya Mordkovna 72
1945 PRILUTSKI Nakhman Abramovich 65
1946 POLYAKOV Lazar Leibov 18
1947 POLYAK Moishe Iosifov 27
1948 PUSTYLNIK Gersh Moshkov
1562 PERELMAN Lyuba 27
1949 POLSHITSKI Gersh Mikhelev 19
1950 PRILUTSKI Berko Zusevich 18
1951 PRILUTSKI Zus Berkovich 52
1952 PASTERNAK Rziel Srul Moishev 23
1953 PASEKOV Boris about 8
1954 REINISH Khaikel Mordkovich 58
1955 RAIKHER Menache Avrumov 20
1973 SIMA (PINA) Ovshi Eshel Itskov 36
1974 SPIVAKOV Aron-Moishe Khaim-Mikhelev 23
1975 SKOPIS Gersh Mikhelev 18
1976 TARTAKOVSKI Yankel Shaevich 17
1977 TOPMAN Ios Shaevich 20
1978 TRINTENFISH Gersh Shaevich 47 ordinary infantry regiment
1979 TOVBIS Yankel-Duvid Leibov 52
1980 TEPLITSKI Itskhok Leizer Ikhelev
1981 FABRIKANT Avrum Gershkov 20
1982 FABRIKANT Avrum Tankhimov 35
1566 FELD Sura Gershkovna 70
1567 FAINSHTEIN Basya 28
1983 FAYER Leib Abramovich
1984 FLIGEL Khaskel Gershkov 18
1985 FEFER Abram-Lazar Leibov 22
1986 FUDELMAN Leib 33 reserve infantry
1987 KHALFIN Gershon Berel Mordkov 21
1988 KHAIT Shmul Mordkovich 40
1989 KHMELNITSKI Gersh Yankel Berkovich 44
1990 KHARLAS Gershon Aizikov 15
1991 KHERSONSKI Sheer Motev 32
1992 KHASKELEVICH Itsek Duvidov 41
1993 TSAP Yankel Gershovich 28
1994 TSINOIRIN Yakov Arkadyvich 19
1995 TSIRKIN Yankel Nisonov 19
1996 TSIMELZON Shimshon Yukelev 80
1997 TSIONI Yankel Duvidov 19
1998 CHAPLIK Shlema 20
1999 CHERNYAVSKI Rafail Abramovich 16
2000 SHITSNOVSKI Morko Fishelev 24 soldier’s son
2001 SHEINDELS Morko Iosifov 50
2002 SHUSTER Itsek Berkovich 50
2003 SHMALTS Fishel Ruvinov 15
2004 SHEIMAN Isaak Aronov 24
2005 SHVARTSBURD Leizer Moshkov 48
2006 SHUTYAK (SHUT) Faivel Moshkov 48
1568 SHEINDLIS Khaya 50
2007 SHTROM Fridil Shaya Leibov 21
2008 SHAPIRO Izrail Berkovich 22 son of merchant
2009 SHVIDLER Ios Mordkovich 18
2010 SHOIKHET Yankel Duvidovich 42
2011 SHER Aba-Borukh Ide-Luzerov 27
2012 SHUKHMAN Egoshiya
2013 SHALTUNSKI Abram-Vulf Khaim-Borukhov 20
2014 SHTEKHER Khaim-Gersh Menakhem-Manusov 31
2015 SHNAIDER (SHTILMAN) Tsalel Moishe Leibov 55
2016 SHMOISH Moishe-Mendel Tsudikov 53
1569 SHVETS Fradya Perl Duvid-Gdalev 36
2017 SHPRUNG Mordko Berkhovich 14
2018 GELMAN Isruel Zusev 5
1570 GELMAN Fradya Meerova 38
2019 ELTMAN Ios Pinkhasov 20
2020 YANKO Moidel Izrailevich 31
1571 YANKELEVICH Khana 27
2021 YANOVSKI Nukhim Moishe Berkovich 33
2022 ZILBERSHTEIN Shmul Leib Itskov 72
2023 ZAMB Srul Moishe Gershov 51
2024 PODELSKI Avrum Aron Moiseev 33
2025 ZABOKRITSKI Shlema 42
2026 OKSENGENDLER Osip
2027 ZAKS Idel Leibov 21
1572 SHOR Zlata Benyaminovna 43
2028 DISPECHIN Shimon 24
2029 KESEL
2030 ATT about 4
2031 ZHURAVITSKI Kiva Moiseev 18
2032 KLUR Isaak Khaimov 38
2033 RABINOVICH Solomon about 30
2034 ZHURAVITSKI Kiva Moiseev 18
1573 ENMIN Khaya Moisheva 68 (inflammation)
1574 ROMERSHTEIN Golda Shmulevna 47 (cancer)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s